Author data

Author: Vyacheslav Tovazhnyanskiy

Author name:

Vyacheslav Tovazhnyanskiy

Title:

Associate Professor

Organization:

National Technical University Kharkov polytechnical institute